26/09/2562

มอบรางวัลส่งเสริมและพัฒนาชุมชน


        บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  จัดทำโครงการ “จุดประกายสานพลังเพื่อบ้านเกิด” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชน มีการวางแผนในการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  พร้อมประกาศผลการตัดสินโครงการที่ได้รับรางวัลส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างเป็นทางการ ในพิธีปิดโครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์ C asean อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ถนนรัชดาภิเษก)
        รางวัลส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ประเภท “สร้างสรรค์โครงการใหม่” ได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้มอบรางวัล โดยโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

  • โครงการ NAN CONNECT (การย้อมสีธรรมชาติจากเมล็ดกาแฟ)  ผลงานของ นายณัฐพงศ์ ดีบุญ นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดน่าน
  • โครงการ SUNPULOEI  BRAND ผลงานของ นายปัณยวรรธน์ วงศ์ไชย นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

        รางวัลส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ประเภท “โครงการต่อยอด” ได้รับเกียรติจาก นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นผู้มอบรางวัล โดยโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่

  • โครงการยกระดับผ้าทอจังหวัดบุรีรัมย์ (BU CRAFTS) ผลงานของ นายพัฒนชัย ลิมไธสง นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
  • โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมืองมะดัน @ นครนายก ผลงานของ นายภัทรพล ปฐมมหาธนเดช นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดนครนายก

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (ฟักทอง) ผลงานของ นางสาวปานิดา สิงห์สา นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี