02/07/2562

Thailand Sustainability Forum 2019 : Fostering Social Enterprises


Thailand Sustainability Forum 2019 : Fostering Social Enterprises

 

            เมื่อวันที่ 27มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “Thailand Sustainability Forum 2019 : Fostering Social Enterprises” (วิสาหกิจเพื่อสังคม : กลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน) เป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักถึงการทำงานในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับสาธารณชนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้ร่วมเป็นกลไกในการเพิ่มรายได้ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยมี ดร.มีชัย   วีระไวทยะ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณต้องใจ ธนะชานันท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2006 ผู้ที่เป็นต้นแบบแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลก หรือ Social Businessพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์ C asean อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

            กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการบรรยายเรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ” โดย นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงกาต่างประเทศ ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “ศาสนากับชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวาหาร มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิคแห่งประเทศไทย  อิหม่ามนาวิน สาสนกูล อิหม่ามมัสยิดกูวติลอิสลาม หลังจากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : มิติใหม่ในการพัฒนาประเทศ”  โดย    ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  คุณนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย และศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท ประชารัฐรัสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด 

            ในช่วงบ่ายจัดให้มีการแลกเปลี่ยนตัวอย่างความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise Talk) จากวิทยากรทั้ง 8 ท่าน ประกอบด้วย คุณสมิทธิ หาเรือนพืชน์ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง : การสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนและแผนงานในอนาคต)  คุณอรสา โตสว่าง (สะพายสายแนว : สุขที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ) คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ (อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข)  คุณวรัญญา หอมธูป (ผักปลอดภัยเข้าโรงพยาบาล)  คุณลักขณา แสนบุ่งค้อ (ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากกล้วย...สู่...การท่องเที่ยวโดยชุมชน)  นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา (การใช้ประโยชน์จาก Ecosystemในประเทศไทย)  คุณธนัน รัตนชาติ (การเพิ่มรายได้ผู้สูงอายุ ผ่านระบบเกษตรอินทรีย์) และคุณมัลยิกา มณีผ่อง (จากโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด สู่ชุมชนดีมีรอยยิ้มแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)