09/09/2561

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภอหนองหาน


วันที่ 12 กันยายน 61 ที่ผ่านมา นางสาวปิยะพร จันทรสา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร /คณะทำงานด้านการเกษตร และนักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี(อุดรธานี)วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอหนองหาน 5 ตำบล ประกอบด้วย คณะกรรมการ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านบ่อปัทม์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดงเรือง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาดี และกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเชียงประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อำเภอหนองหาน จำนวน 18 คน ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเชียง ม.11 อ.หนองหาน 

มติที่ประชุม กิดการ จดทะเบียนเครือข่ายชื่อ "เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภอหนองหาน" ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหานเพื่อบริหารจัดการผลผลิตมาตรฐานอาหารปลอดภัยและ Organnics ร่วมกัน ออกสู่ตลาด โมเดรินเทรดและโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต่อไป