31/10/2561

บริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มเกษตรกร


30 ตุลาคม 2561 บริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์บ้านเปงจาน
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เพื่อวางแผนปลูกพืชหลังนา โดยเน้นแตงโมอินทรีย์ และผักพื้นบ้านหลายอย่าง
และในวันที่ 6 พฤศจิกายน จะอบรมการปลูกแตงโมอินทรีย์ และการปลูกผักแขยง เป็นรุ่นแรก