23/02/2561

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญา MOU เข้าร่วมส่งผักเข้าโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตามนโยบายโคงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยการนำของ บริษัท ประชารัฐหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) กับทางโรงพยาบาลหนองบัวลำภู พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่