23/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด


วันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ได้พานักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ดอยตุงโมเดล (Doitung Model) จังหวัดน่านและเชียงราย  ภายใต้โครงการ "ปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย" จังหวัดน่าน

และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพัฒนาตามตำรา "แม่ฟ้าหลวง" และศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา " (Doitung Model) อย่างเห็นได้ชัด