28/01/2562

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 1


วันที่ 28 มกราคม 2562 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุม สุรินทร์สมพร โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ห้างฉัตร ผู้ส่งข้าวปลอดภัยเข้าโรงพยาบาล และเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มฮักน้ำจาง ผู้ส่งผักปลอดภัยเข้าโรงพยาบาล

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่โรงพยาบาลซึ่งปริมาณ supply ยังไม่สามารถจัดส่งและจัดหาผักปลอดภัยส่งให้โรงพยาบาลลำปางได้อย่างเพียงพอ ทางโรงพยาบาลจึงต้องปรับเมนูใช้ผักพื้นบ้านมากขึ้น...

#ประชารัฐรักสามัคคีลำปาง #บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด