22/11/2561

คณะกรรมการและบรรยากาศในการตัดสิน การประกวดภาพถ่าย 'ผ้าขาวม้าทอใจ2561'


คณะกรรมการและบรรยากาศในการตัดสิน การประกวดภาพถ่าย 'ผ้าขาวม้าทอใจ2561' (เรียงจากซ้ายไปขวา )
1. คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
2. คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
4. คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)จำกัด
5. คุณขจร พีรกิจ ผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

#ผ้าขาวม้าทอใจ2561