31/10/2561

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ลงพื้นที่ "ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน"


      วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย นายอ้วน คงพินิจพานิชกิจ กรรมการบริษัท นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการ นายประพันธ์ รอดราวี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนักพัฒนาธุรกิจชุมชน ลงพื้นที่ "ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง"

      โดยมีเป้าหมายในการจัดทำ #แผนแม่บทชุมชน #แผนวิสาหกิจชุมชน และ #แผนการตลาด ภายใต้ภารกิจของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีทั้ง 3 ด้าน คือด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

      ในการนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีตัวแทนจากแต่ละชุมชนเข้าร่วมทั้งหมด 11 หมู่บ้าน
นอกจากชุมชนแล้ว ยังมี #ผู้นำชุมชน #องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ #สภาองค์กรชุมชนตำบลสุโสะ #ประธานชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง#สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคใต้ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจัดทำร่างแผนแม่บทชุมชนครั้งนี้ด้วย

      ขั้นตอนต่อไป จะได้นำข้อมูลของชุมชนทั้ง 3 ประเด็น วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการจัดทำ Workshop จัดทำแผนแม่บทชุมชน แผนวิสาหกิจชุมชน และแผนธุรกิจชุมชน KSNB ครั้งต่อไป.

      เจณิสตา อักษรชู ; นักพัฒนาธุรกิจชุมชนชำนาญการ
บริษัทประชารัฐฯ ตรัง.

ขอบคุณข้อมูลดีๆ
จาก #บ.ประชารัฐรักสามัคคี ตรัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด