04/07/2561

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ


กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนชน กรมการพัฒนาชุมชนที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาศักยภาพคน สินค้าและบริการในพื้นที่ ผ่านกิจกรรม “จับคู่ธุรกิจ” เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์สัมมนาวังรี รีสอร์ท ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจาก 45 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบรรยายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากวิทยากร รวมถึงนำเสนอผลงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละกลุ่ม เพื่อทำการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งในงานครั้งนี้ การท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ สามารถคว้ารางวัลป๊อบปูล่าร์โหวตเป็นอันดับ 1 ด้านการบริการท่องเที่ยวและสินค้า