28/03/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด


วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดได้จัดการประชุมประจำไตรมาส 1/2561 ขึ้นที่  C asean  ซึ่งในงานนี้ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด สำหรับนักพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ที่จัดการอบรมในหัวข้อ "Creative Mind to Creative Workplace : สร้างสรรค์ใจสุข ปลุกพลังใหม่"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาคุณค่าเชิงบวก บรรยากาศ พลังความรู้สึกดี และเกิดความเชื่อมโยงเชิงลึก
ในเครือข่ายพลังกลุ่ม ของบุคลากรทางานในประชารัฐรักสามัคคี
2. เพื่อเรียนรู้กระบวนการการสื่อสารทรงพลัง สู่ความมุ่งมั่นต่อการสร้างความสาเร็จเชิง
ระบบทางาน และจิตสานึกมวลรวม อย่างมีคุณค่าในเป้าหมาย
3. เพื่อสร้างสรรค์งานพัฒนาธรุกิจชุมชนสู่ความสุขแบบองค์รวม ที่มีวิถีก้าวอย่างเติบโต
ไปพร้อมๆกับนักพัฒนาธุรกิจชุมชน ในประชารัฐรักสามัคคี

ในวันเเรกเเละวันสุดท้ายของการจัดงานนี้ นักพัฒนำธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับพี่เลี้ยง ปัญหาอุปสรรคในการทางานและแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมทั้งนำเสนอผลงานที่ผ่านมาจากการดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัท ประชารัฐจังหวัดต่างๆ 

ในส่วนของวันที่สองของกิจกรรมนั้น ได้รับโอกาสจากอาจารย์ณัฏฐ์ธนัน แดงเสริมศิริ ได้เป็นวิทยากรหลัก ที่ดำเนินกิจกรรมในการถอดบทเรียนสร้างสรรค์ สู่คุณค่าทรงพลังในตนและคนเครือข่าย รวมถึงเล่นกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างเเรงบันดาลใจ Jigsaw ต่อรหัสชีวิตทางานคนทำงานประขารัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเติมพลังที่จะกลับไปดำเนินการบ้านเกิดตัวเองอีกครั้ง