12/02/2561

การเข้าร่วมการปาฐกถาในงานครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นตัวเเทนคุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ในงานวาระครบรอบ 15 ปี ของการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้จัดนิทรรศการเพื่อเเสดงผลงานเเละศักยภาพทางวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 


 ซึ่งในงานนี้ได้มีการจัดเวทีเเลกเปลี่ยนความรู้เเละการบริการวิชาการที่ทันสมัยให้กับนักเรียน นักศึกษาเเละประชาชนที่สนใจทั่วไป  ในฐานะที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานเเละการพัฒนาผู้นำ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ จึงได้เป็นตัวเเทนเข้าร่วมปาฐกถาในหัวข้อ

"บทบาทของการศึกษาด้านการบริหารจัดการต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์" ซึ่งในการบรรยายในห้วข้อดังกล่าว ได้นำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงหลักการทำงานเเละผลการดำเนินการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดมาบรรยายเพื่อเเลกเปลี่ยนหลักการทำงานที่สอดคล้องกับหัวข้อปาฐกถาในครั้งนี้อีกด้วย