สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

ดอกเกลือ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.003.001B
76 : เพชรบุรี
003 : ประชารัฐรักสraามัคคีเพชรบุรี
001 : ดอกเกลือ
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 220 กรัม (รวมขวด)รหัสผลิตภัณฑ์ : 776110026
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เพชรบุรี