สินค้าบริโภค ประเภทอาหารและเครื่องปรุง

น้ำตาลโตนด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.003.002B
76 : เพชรบุรี
003 : ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี
002 : น้ำตาลโตนด
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 300 กรัม (รวมขวด)รหัสผลิตภัณฑ์ : 776110025
ขนาดสินค้า :
หน่วยนับ :

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เพชรบุรี