โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

ด้วยทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" ในช่วงระยะเวลาที่นักพัฒนาธุรกิจชุมชนได้ลงปฎิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัทฯ เห็นถึงศัักยภาพเเละความสามารถของนักพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการงานอย่างมีประสิทธิ......อ่านต่อ
23/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

วันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ได้พานักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ดอยตุงโมเดล (Doitung Model) จังหวัดน่านและเชียงราย  ภายใต้โครงการ "ปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย" จังหวัดน่าน และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่......อ่านต่อ

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญา MOU เข้าร่วมส่งผักเข้าโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตามนโยบายโคงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยการนำของ บริษัท ประชารัฐหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) กับทางโรงพยาบาลหนองบัวลำภู พร้อมเ......อ่านต่อ