04/10/2560

นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดบุรีรัมย์


นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ ต่อยอดโครงการ
สานพลังเพื่อบ้านเกิดเป็นปีที่สอง ส่งนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
ใกล้เคียงระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายนที่ผ่านมา
ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) นำทีมนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ทั้ง 76 คนจากทั่วประเทศ ลงพื้นที่ศึกษา
ตัวอย่าง วิสาหกิจเพื่อสังคม ไม้ขุดล้อม บ้านชะอม จังหวัดสระบุรี ก่อนที่จะพาทุกคนมุ่งสู่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้า
เยี่ยมชมโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ที่ส่งเสริมนักเรียนทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่างที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนา
ชุมชนทั้งด้านดิน น้ำ และการเกษตร อีกทั้งยังนำทรัพยากรพื้นถิ่นที่มีอยู่อย่าง ผ้าภูอัคนี และ ข้าวจิ๊บพันธุ์พื้นเมือง
โบราณกว่าร้อยปี มาสร้างอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ก่อนกลับแวะชม
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน (ศูนย์มีชัย จักราช) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
ทั้งนี้นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด
สร้างแรงบันดาลใจและเก็บเกี่ยวแนวคิด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบ้านเกิดในอนาคตต่อไป