โครงการของเรา

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้วทั่วประเทศ

โครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดซึ่งมีประสบการณ์ มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ค......อ่านต่อ

โครงการลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้

โครงการ “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้” เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลายภาคส่วนที่มีเป้าหมายที่สร้างความมั่นคง เสริมสร้างการกินการอยู่ที่ดีขอลประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการพัฒนาระบบตลาด...อ่านต่อ
16/02/2560

โครงการ "ลำไย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่" โดยตำบลขัวมุง เชียงใหม่

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด ได้เริ่มการดำเนินการในระยะเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตร ของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง” ผู้ปลูกลำไยใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ...อ่านต่อ
16/02/2560