ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ลิปบาร์ม มะพร้าว / Coconut Lip Balm

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

84.050.001B
84 : สุราษฎร์ธานี
050 : ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี
001 : ลิปบาร์ม มะพร้าว
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 1 กรัม

84 : Surathani Province
050 : Surathani Pracharath Rak Samakkee
001 : Coconut Lip Balm
Category : Processed Herbal Non-food Product
Weight : 1 g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่:
คุณธัญญะ พูลสวัสดิ์