27/06/2560

เปิดตลาดประชารัฐเก้ามณี


เปิดตลาดประชารัฐเก้ามณี

เวลา 09.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2560 จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เปิดตลาดประชารัฐเก้ามณี ที่บริเวณหน้าร้านอาหารเก้ามณีโดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดตลาดประชารัฐเก้ามณี ซึ่งการจัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐเก้ามณีในครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์ ด้านสถานที่จากร้านเก้ามณี และอุปกรณ์เต็นท์ สำหรับจัดตลาดจาก พัฒนาชุมชน อ.เมืองฉะเชิงเทรา,อ.บ้านโพธิ์,อ.บางปะกง รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
โดยตลาดประชารัฐเก้ามณี นอกจากเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการโครงการเกษตรความปลอดภัยสูงของแต่ละชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม เกษตร แปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชื่อมโยงการติดต่อประสานงานซื้อ-ขาย สินค้าชุมชน โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน และยังเป็นการสร้างตลาดทางเลือก เน้นสินค้าเกษตร ปลอดภัยสูง ส่งเสริมการบริโภคเชิงคุณภาพตามนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยตลาดประชารัฐเก้ามณี จะเปิดในทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น. บริเวณหน้าลานจอดรถร้านเก้ามณี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

 

http://www.msschachoengsao.com/detail.php?id=2842