27/06/2560

ขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ


ขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ

นายชาติชาย  โฆษะวิสุทธิ์  ประธานบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เสนอโมเดลลดความเหลื่อมล้ำสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร อย่างยั่งยืนโดยการต่อยอดนวัตกรรมอาหารโคขุน. “ขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ ”  สร้างมูลค่าเพิ่มจากลูกวัวนมตัวผู้ สายพันธุ์
โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน จากเดิมลูกวัวตัวผู้อายุ 5-7  วัน จะนำไปขายได้ราคาเพียง 1,000 – 1,500 บาท

แต่ถ้าหากเลี้ยงไว้ต่อจน
หย่านมแม่วัวระยะเวลา 3 เดือนแล้วจึงขายเป็นวัวพันธุ์จะได้ราคาตัวละ 7,500 บาท
 ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ
เลี้ยงครอบครัวละ 6ตัว
ขุนต่อไปอีกด้วยนวัตกรรมอาหารของ
รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์
คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณ 15 เดือน จนวัวได้น้ำหนัก  600 กิโลกรัมก็จะได้โคขุนเป็นเนื้อ
เกรดพรีเมี่ยม
มีไขมันแทรก

“KHONKAEN PREMIUM BEEF” ราคาขายตัวละ 63,000 - 73,000 บาท
หักค่าอาหารแล้วจะได้กำไรสุทธิตัวละอย่างน้อย 20,000  บาท  จำนวน 6 ตัว รวมเป็นเงิน 120,000บาท

ปัจจุบันเนื้อโค
นำเข้าจากต่างประเทศ  จำนวน 9,100,000  กิโลกรัมต่อปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท
เทียบเป็นจำนวนวัวประมาณ 30,000 ตัว

ในแต่ละปี มีลูกวัวนมตัวผู้เกิดใหม่ปีละ 200,000  ตัว
ถ้านำมาขุน 12,000  ตัว โดยกระจายไปให้
เกษตรกร 2,000ครัวเรือนๆ
ละ 6 ตัว
หากส่งเสริมให้
เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่ม 102,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
และยังสามารถลดการนำเข้าเนื้อจากต่างประเทศ
ได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท

โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนสนับสนุนเพียง300ล้าน
เพื่อจัดซื้อพันธุ์วัว90 ล้านบาท เป็นค่าอาหาร  204ล้านบาท  
สำหรับอบรมเกษตรกร&
โปรโมทBRAND
&วิจัยตลาดเนื้อ
PREMIUM
สำหรับส่งออก
 6ล้านบาท    

หลังจากนั้น 15-16เดือนเกษตรกร ขายโคขุนได้ ก็จะคืนเงินกองทุนเพื่อจะได้นำเงินนี้ ไปให้ครอบครัวอื่นสร้างรายได้เสริมต่อไปอีกรอบ
ละ 2,000 ครัวเรือน

"KHONKAEN PREMIUM BEEF MODEL" จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนTHAILAND 4.0  ได้อย่างดี
"เราจะจูงมือพี่น้องเกษตรกรขับเคลื่อนไปด้วยกัน"